1 June, 2023

TFI PZU: spółki na GPW mają atrakcyjne wyceny

Podstawowa (obowiązkowa) wpłata od pracodawcy wynosi 1,5% wynagrodzenia pracownika stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Wysokość dodatkowej (dobrowolnej) wpłaty pracodawcy to maksymalnie do 2,5% wynagrodzenia pracownika. Jak wskazują zarządzający, oczekiwane pogorszenie wyników dużych i średnich spółek to jednak w dużej mierze efekt wysokiej bazy.

  • Na koniec 2020 roku TFI PZU miało w swojej ofercie 50 funduszy i subfunduszy, w tym dziewięć subfunduszy w ramach PPK.
  • Mimo braku wsparcia zagranicznych rynków akcji, poniedziałkowy handel na GPW został zdominowany przez kupujących.
  • Dodatkowo istotny wpływ na wartość aktywów mają bieżące wpłaty, które w 2021 roku w DFE PZU były wyższe niż w poprzednim roku.
  • OFE PZU „Złota Jesień” należy do największych uczestników rynku funduszy emerytalnych w Polsce.
  • O ujemnym bilansie w ostatnim kwartale 2021 roku zdecydowały głównie odpływy z funduszy dłużnych będące konsekwencją wzrostów rentowności obligacji (a tym samym spadku cen) przez cały 2021 rok.
  • Po wybuchu pandemii COVID-19 TFI PZU wprowadziło także możliwość zawierania umów o PPK przez telefon.

W zależności od wieku uczestnika poziom ryzyka jest ograniczany – na początku środki są inwestowane w aktywa o większym stopniu ryzyka (np. akcje), a z czasem w bezpieczniejsze (np. obligacje). Na koniec 2021 roku TFI PZU miało w swojej ofercie 55 funduszy i subfunduszy, w tym dziewięć subfunduszy w ramach PPK. Dodatkowo istotny wpływ na wartość aktywów mają bieżące wpłaty, które w 2021 roku w DFE PZU były wyższe niż w poprzednim roku. Na koniec 2020 roku TFI PZU miało w swojej ofercie 50 funduszy i subfunduszy, w tym dziewięć subfunduszy w ramach PPK.

TFI PZU: spółki na GPW mają atrakcyjne wyceny

Proponuje oprocentowanie zmienne, które obecnie wynosi 8,89 proc. prognoza ekonomiczna dla 28 listopada-forex WIG20 po blisko dwóch godzinach handlu zyskuje już ponad 1 proc.

  • Mogą oni korzystać z bezpłatnego internetowego serwisu, który umożliwia zdalne zawieranie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK, a także ich codzienną obsługę.
  • Według szacunków TFI PZU łączne zyski 60 największych spółek mogą obniżyć się do 69,0 mld zł, tj.
  • Ponadto 10 stycznia 2022 roku w serwisie inPZU wdrożona została nowa metoda identyfikacji tożsamości klienta – wideoweryfikacja.
  • Klientom zaproponowano nowe strategie pasywne, a także aktywnie zarządzane fundusze „cyklu życia” o zmiennej w czasie polityce inwestycyjnej, dopasowane do oszczędności na cele emerytalne.

Według danych Komisji Nadzoru Finansowego wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty prowadzonych w ramach PPK wyniosła na koniec 2020 roku ponad 2,8 mld zł. Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty prowadzonych w ramach PPK wyniosła na koniec 2021 roku ponad 7,6 mld zł. Na koniec 2021 roku aktywa netto otwartych funduszy emerytalnych ukształtowały się na poziomie blisko 188 mld zł i wzrosły o 27% w porównaniu do końca 2020 roku. Na wzrost aktywów duży wpływ miało odreagowanie giełdowych spadków z 2020 roku spowodowanych pandemią COVID-19. Przez większą część 2021 roku obserwowano dużą zmienność cen na rynkach akcji. Na koniec 2021 roku TFI PZU zarządzało aktywami netto w wysokości 24,2 mld zł, co oznaczało wzrost o 3,1% od stanu z końca 2020 roku i dało ponad 8% udział w rynku funduszy inwestycyjnych.

Jest to atrakcyjne narzędzie zarówno dla zaawansowanych inwestorów, jak i osób, które dopiero zaczynają inwestować swoje oszczędności. Internetowy serwis inPZU.pl uruchomiony w 2018 roku umożliwia klientom samodzielne inwestowanie w pierwsze w Polsce w pełni autorskie fundusze pasywne. Platforma jest dostępna przez całą dobę, zarówno w wersji desktopowej jak i na dowolnym urządzeniu mobilnym, a od 2020 roku dostępna jest również jej wersja angielskojęzyczna. W serwisie inPZU można porównać fundusze, definiować cele inwestycyjne i je personalizować. InPZU pozwala również wyszukać fundusze i gotowe portfele modelowe, a także opłacić zlecenie online. W pierwszym, rozpoczętym 1 lipca 2019 roku, reforma objęła pracodawców zatrudniających powyżej 250 osób, a następnie kolejnych.

Inwestycje (TFI PZU)

Wzrostu od początku roku, zatem wciąż wydaje się całkiem mocny, mimo perspektywy spadków zysków spółek w tym roku. Z drugiej strony, polskie spółki, mimo wyraźnego odreagowania w ostatnich miesiącach, wciąż charakteryzują się niskimi wskaźnikami ceny do zysku. TFI PZU przewiduje, że zyski dużych i średnich spółek z GPW w 2023 r. Zyski 60 największych spółek mogą być wciąż nawet o ponad jedną trzecią wyższe. OFE PZU „Złota Jesień” należy do największych uczestników rynku funduszy emerytalnych w Polsce. Na wynik sprzedaży wpłynęły napływy środków od stycznia do września 2021 roku (ponad 19 mld zł).

Mimo zmiennego na rynku papierów udziałowych roku 2021 aktywa dobrowolnych funduszy emerytalny wzrosły do nieco ponad 700 mln zł na koniec 2021 roku. Na aktywną zmianę alokacji portfeli w aktywa udziałowe pozwoliła znacznie mniejsza wartość aktywów tych funduszy w porównaniu do otwartych funduszy emerytalnych. TFI PZU jest również jednym z liderów rynku Pracowniczych Planów Kapitałowych. Wysokość środków zgromadzonych w funduszach PPK, którymi zarządza TFI PZU, wyniosła na koniec 2020 roku 392,2 mln zł, co oznacza blisko 17% udziału w rynku (według raportu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami).

Dodatnie saldo osiągnęły również fundusze mieszane (1,7 mld zł) i surowcowe (0,6 mld zł). W ocenie zarządzających TFI PZU polskie akcje wciąż są skrajnie tanie. „Od początku roku na rynkach akcji panowały optymistyczne nastroje. Pojawiające się pomniejsze korekty nie tylko nie budziły niepokoju inwestorów, wręcz przeciwnie – stanowiły pretekst do zakupów. Siłę rynku było widać na całym świecie – także w Polsce, która korzysta na napływie zagranicznego kapitału do emerging markets, zapoczątkowanym w ostatnim kwartale 2022 r.” – tłumaczą zarządzający TFI PZU. Pomimo imponującej końcówki roku polskie akcje pozostają relatywnie atrakcyjne na tle rynków rozwiniętych i innych wschodzących.

Inwestycje (TFI PZU)

Rachunków IKZE, na których były zgromadzone aktywa o wartości 492,5 mln zł. Tym samym fundusz utrzymał pozycję lidera w segmencie dobrowolnych funduszy emerytalnych. Wartość aktywów wzrosła w 2021 o 149,4 mln zł (+43,6% r/r).

Rok 2021 był najlepszym rokiem w historii funduszu pod względem napływów – wyniosły one 123 mln zł. W 2021 roku silnie rozwinęło ofertę specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych inPZU SFIO, które są dostępne na internetowej platformie inPZU.pl. Klientom zaproponowano nowe strategie pasywne, a także aktywnie zarządzane fundusze „cyklu życia” o zmiennej w czasie polityce inwestycyjnej, dopasowane do oszczędności na cele emerytalne. W 2021 roku do oferty weszło 7 nowych subfunduszy inPZU SFIO.

Tym samym TFI PZU osiągnęło status jednego z trzech największych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce (w raportach Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami zostało sklasyfikowane na trzeciej pozycji po Ipopema TFI oraz PKO TFI). Na koniec 2020 roku TFI PZU zarządzało aktywami netto w wysokości 23,4 mld zł, co oznaczało wzrost o 10,5% od stanu z końca 2019 roku i dało 8,36% udziału w rynku funduszy inwestycyjnych. Tym samym TFI PZU osiągnęło status jednego z trzech największych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce (w raportach Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami zostało sklasyfikowane na trzeciej pozycji).

TFI PZU: spółki na GPW mają atrakcyjne wyceny

Ogółem do PPK w TFI PZU przystąpiło ponad 600 tysięcy pracowników. Pomimo wielu wyzwań, nie tylko natury regulacyjnej, rok 2021 charakteryzowała rosnąca popularność funduszy o wyższym ryzyku rynkowym, przede wszystkim funduszy akcyjnych. Według Analiz Online był to natomiast najgorszy rok w historii dla funduszy polskich papierów skarbowych długoterminowych. Zebrane na rachunku PPK pieniądze, pochodzące rynek kryptowaluta znowu w wypłaty: prognoza na 30 października-forex zarówno z wpłat własnych, jak i dokonywanych przez pracodawcę oraz z dopłat Skarbu Państwa, należą w całości do pracownika i są dziedziczone. Ideą PPK jest gromadzenie oszczędności na przyszłość, gdy pracownik ukończy 60 lat. Może wypłacić pieniądze w każdej chwili wcześniej, ale wiąże się to z utratą dopłat finansowanych przez Skarb Państwa i koniecznością zapłacenia podatku od zysków kapitałowych.

Wpłaty do OFE PZU pochodzą ze składek na ubezpieczenie emerytalne, które przekazywane są przez ZUS, zgodnie z decyzją ubezpieczonego, w ramach II filaru systemu emerytalnego. Na koniec 2021 roku środki zarządzane przez krajowe fundusze inwestycyjne wyniosły blisko 301,5 mld zł wobec 280,0 mld zł na koniec 2020 roku, co oznacza wzrost o 7,5%. Podstawowa, a więc obowiązkowa wpłata pracownika wynosi 2% jego miesięcznego wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Może być mniejsza (do 0,5%), jeśli wynagrodzenie pracownika osiągane w danym miesiącu z różnych źródeł nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Pracownik może także zadeklarować dobrowolną dodatkową wpłatę w wysokości do 2% swojego wynagrodzenia. Według danych serwisu Analizy Online saldo wpłat i wypłat do funduszy detalicznych oferowanych na krajowym rynku przez TFI wyniosło w 2020 roku 0,1 mld zł.

TFI PZU: spółki na GPW mają atrakcyjne wyceny

W 2020 roku silnie rozwinęło ofertę specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych inPZU SFIO, które są dostępne na internetowej platformie inPZU.pl. W ofercie TFI PZU znalazła się także intensywnie rozwijana usługa zarządzania aktywami na zlecenie. W 2020 roku rosło szybki przewodnik do zatrudniania business coach [i porady, aby uzyskać jak najwięcej z coacha] znaczenie funduszy Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), które z założenia są odporne na sytuację rynkową dzięki systematycznym wpłatom pracowników, pracodawców i Skarbu Państwa. To właśnie te fundusze pozyskały w 2020 roku najwięcej środków (ponad 2 mld zł).

Według szacunków TFI PZU łączne zyski 60 największych spółek mogą obniżyć się do 69,0 mld zł, tj. „Nawet jeśli zyski spółek z GPW będą spadać – co w obecnym otoczeniu gospodarczym wciąż jest naszym scenariuszem bazowym – to z wysokich poziomów” – podano. Relatywnie odporne na zawirowania gospodarcze powinny pozostać sektory konsumencki (dóbr podstawowych) czy ochrony zdrowia. Po drugiej stronie najprawdopodobniej znajdą się banki oraz branże typowo cykliczne, jak przemysł, budownictwo czy deweloperzy. Z platformy mogą korzystać klienci indywidualni i instytucjonalni.